Privacybeleid

Privacy

Een goed imago, betrouwbaarheid en vertrouwen zijn belangrijke basisvoorwaarden voor een professionele en succesvol bedrijf. Om de verschillende diensten die DTE-Europe aanbiedt zo goed mogelijk te kunnen laten aansluiten op de wensen van onze klanten, hebben we hier in sommige gevallen informatie voor nodig. DTE-Europe hecht een groot belang aan de privacy van gegevens en heeft dit op de volgende wijze in gaar organisatie gewaarborgd.

 

Contactgegevens

DTE-Europe BV

T.a.v. Functionaris gegevensbescherming (FG)

Overspoor 55G

1688 JH Nibbixwoud

KvK 72816945

service@dte-europe.com

 

Privacystatement

 

Verwerkingsdoeleinden persoonsgegevens

Het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor:

 

De doeleinden voor het verwerken van gegevens zijn omschreven onder het kopje gegevensbeheer.

 


 

Externe partijen

In sommige gevallen verstrekken we, waar nodig, gegevens aan externe partijen. Verkregen gegevens worden door externe dienstverleners uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Doorverkoop van gegevens aan externe partijen zal echter nooit plaatsvinden.

Overheidsinstanties en vanuit wettelijke verplichting worden alleen de noodzakelijke gegevens afgestaan.

 

De volgende externe partijen ontvangen, indien nodig, gegevens van DTE-Europe:

 

Opslag gegevens

De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden geformuleerd in dit statement. De bewaartermijnen zijn uitgewerkt onder het kopje gegevensbeheer. In verschillende applicaties worden gegevens verkregen en bewaard en zijn deze applicaties aan strenge regels verbonden. Gegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Unie.

 

Vragen of klachten

Neem contact op via service@dte-europe.com of via Autoriteit Persoonsgegevens

 

Gegevens wijzigen of wissen

U heeft altijd het recht uw gegevens in te zien, te rectificeren, te wissen en/ of een verzoek in te dienen uw gegevens over te dragen. Voor dergelijke verzoeken kunt u zicht richten tot service@dte-europe.com

 

De verleende toestemmingen tot het verwerken van uw gegevens kan te allen tijde op gelijke wijze worden ingetrokken. bepaalde gegevens mogen worden bewaard waar reeds toestemming voor is verleend, vanuit wettelijk oogpunt of belastingtechnische redenen.

 

Indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd met betrekken tot de bescherming van uw Persoonsgegevens of dat een actie met betrekking tot de voorwaarden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens onverenigbaar zou zijn met de bepalingen van onderhavig beleid en/ of de AVG, kunt u een klacht indienen door contact op te nemen via service@dte-europe.com. Indien wij er in goed overleg onverhoopt niet uitkomen kunt u zich tevens richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via hun webadres Autoriteit persoonsgegevens

 

Gegevensbeheer

Wij verzamelen de volgende gegevens met de volgende doeleinden:

Aldus opgemaakt:

Management Team DTE-Europe BV
01-01-2019/ één januari tweeduizendnegentien