Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de v.o.f dte-europe niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De v.o.f dte-europe aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of de v.o.f dte-europe. V.o.f dte-europe kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De v.o.f dte-europe kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Er is naar gestreefd de rechten van de illustraties in op deze website te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Hiervoor is daar waar nodig contact gezocht met de rechtenhebbende. Er zijn verschillende websites gebruikt ter informatie, educatie of enige vorm van controlle met betrekking tot de informatie welke genoemd wordt op deze website zo volledig mogelijk te kunnen aanbieden. Hierbij is geen nadrukkelijke, met voorbedachte raden, informatie gebruikt welke een andere website in welke vorm dan ook zou kunnen schaden.  Als het zo is dat dat niet zou zijn gebeurd voor een voorkomend geval en er wordt gemeend rechten te kunnen doen gelden, gelieve dan contact op te nemen met v.o.f dte-europe zodat naar een passende oplossing gewerkt kan worden.

De v.o.f dte-europe garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Voor geschillen tussen opdrachtgevers en v.o.f dte-europe aanbieders kan v.o.f dte-europe een bemiddelende rol spelen. Kijk voor meer informatie hierover op de contactpagina in het informatiedeel van de website.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De v.o.f dte-europe behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. De v.o.f dte-europe is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.